رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای

پایبندی به نظم، انضباط و قانون رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ حقوق نسل‌های حال و آینده

احترام به مالکیت مادی و معنوی

متعهد به ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان

 برخورداری از دانش و فناوری روزآمد

مسئولیت پذیری در قبال جامعه 

اهتمام به خود باوری، خلاقیت و نوآوری

شایسته سالاری و نخبه گرایی