سرمایه گذاری و پیشبرد اصول و رویهﻫﺎی زیست فناوری در عرصه رقابت بینﺍلمللی جهت ایجاد جامعه دانش محور و ارتقای دسترسی جهانی به دانش و اطلاعات موجود در خدمت توسعه پایدار.