ماموریت ما به عنوان یک سازمان دانشی، پیشرو در برند سازی و تجاری سازی نتایج تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی، ارزش آفرینی مستمر برای ذینفعان با توسعه فناوری‌ و مشارکت صاحبان سرمایه فکری و مالی است. در این راستا به بهره گیری از ایده ها، فکرها و خلاقیت های سازنده در سطح کشور و جهان با استفاده از استعدادهای درخشان در محیطی سرشار از همدلی و رعایت قوانین و مقررات زیست کره، در حفظ و توسعه پایدار برمبنای صداقت، انصاف و درستی متعهد ﻣﻰباشیم.