شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو ) بعنوان اولین و بزرگترین هولدینگ دانش بنیان، پل ارتباطی مابین پژوهشگران و فناوران با بخش صنعت کشور با سهم شراکتی بین  ” صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ” و ” شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ” در سال ۱۳۸۱ شکل گرفت.