شرکت لیدکو تاکنون گام های محکمی را برای حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان برداشته است. بطوری که پس از مصوب شدن یک طرح فعالیت خود را آغاز می نماید؛ و در کلیه مراحل اجرا، راهﺍندازی و بهرهبرداری هر پروژه حضور پررنگی دارد؛ و در صورت وجود مشکلات فنی و اجرایی با بهرهگیری از کارشناسان مجرب خود در جهت رفع موانع اقدام می نماید که تاکنون چندین شرکت، با تجاری سازی دانش فنی آغاز به کار نموده و فرآروده‌ها و تولیدات آنها جدا از رفع نیازهای اساسی درون کشوری در سطح بین الملل نیز صادرات چشمگیر داشته است، تاجائیکه امروز موفق گردیده به بازارهای آفریقا و اروپا نیز دسترسی پیدا کند.

در این راستا از اهم وظایف این واحد، مدیریت برند سازی محصول، شناسایی نیازها و بازارهای بالقوه جهت تجاری سازی و سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی، بازاریابی و فراهم آوردن بسترهای لازم برای توسعه واحدهای تولیدی، مشارکت در سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید، ایجاد و ارتباط با شبکه های ارتباطی داخلی و خارجی در جهت توسعه کسب و کارهای مرتبط کشور، تاسیس نمایندگی و شعبه داخل و خارج کشور جهت توسعه فعالیتهای شرکت، تاسیس واحدهای تولیدی پژوهشی و پشتیبانی خدمات مورد نیاز در راستای تکمیل زنجیره گسترش فعالیتهای شرکت.  

لازم به ذکر است شرکت های ذیل با سرمایهگذاری مستقیم و مطالعات اقتصادی، فنی و مالی لیدکو تاسیس شدهاند و تمامی شرکتهای با مشارکت بخش خصوصی اجرا گردیده است.

  • شرکت همانندسازبافت کیش
  • شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان
  • شرکت صنایع زیست‌فناوری کارا
  • شرکت گام‌تک تبریز
  • شرکت فرآورده‌های زیستی روناک