پیشرو در سرمایه گذاری و توسعه صنعت علوم زیستی در ایران جهت خدمت به جامعه بشری

پیشگام در نظام ارتباط دانشگاه و جامعه در حوزه زیست فناوری

برخوردار از منابع انسانی خلاق و نوآور، با توانمندی علمی و مدیریتی برجسته