توسعه تکنولوژی

 

  • مطالعات اقتصادی

واحد توسعهتکنولوژی لیدکو در واقع هسته‌ مرکزی و نقطه‌ عزیمت کاری شرکت گسترش صنعت علوم زیستی محسوب می‌گردد. در این مدیریت، کلیه‌ موضوع‌ها و مباحث مربوط به علوم زیستی و بیوتکنولوژی مورد بررسی و کاوش قرار می‌گیرد و امکان‌سنجی در سطوح مختلف اعم از مطالعات بازار، پیش امکان سنجیPFS))، امکان سنجی (FS) یا مطالعات طرح توجیهی(BP) اقتصادی و مطالعات موردی به انجام می‌رسند. از ابتدای تأسیس شرکت تاکنون بیش از ۱۰۰ گزارش اقتصادی- مالی امکان‌سنجی اعم از PFS، FS وBP در این مدیریت بررسی، مطالعه و تدوین شده است.

این مدیریت پس از گذراندن کلیه مراحل علمی و کارشناسی طرح توجیهی مصوب در مجامع داخلی را جهت اجرا به مدیریت توسعه شرکت‌ها تحویل میدهد. در هر مرحله از اجرا در صورت نیاز واحد توسعه طرح ها پاسخ‌گوی نکات احتمالی علمی و اقتصادی مطرح شده خواهد بود. ارتباط با مراکز علمی و صنعتی و دانشگاهی، مدیریت توسعهتکنولوژی لیدکو را تبدیل به کانون کارشناسی لیدکو نموده است. در صورت امکان سرمایه‌گذاری‌هایی از نوعJoint Venture، ارتباط و منبعیابی و ایجاد کریدورهای تخصصی و کارشناسی برای انتقال فن‌آوری (Technology Transfer) از زمره‌ کارهای مدیریت توسعه‌ تکنولوژی تعریف شده است. ارتباط تنگاتنگ با مشاوران علمی و به کارگیری دانشمندان علوم زیستی و زیست‌فناوری به صورت تخصصی، از دیگر کارکردهای این واحد می‌باشد.

  • نظارت و ارزیابی

شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو) همچنین بعنوان مشاور تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مرکز طرح های صنایع نوین در حوزه علوم زیستی، پروژه‌‌هایی که از مراکز توسعه کسب و کار‌های کوچک موسوم به ستاد‌های SBDC دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهت اخذ حمایت مالی به سازمان گسترش ارائه می‌گردد و یا پروژه هایی که تحت عنوان طرح پیشرو از مرکز طرح های صنایع نوین، دریافت نموده و در خصوص تصویب یا رد و نظارت بر اجرای آنها با این سازمان‌ها همکاری می‌نماید. بدین منظور واحدی به نام “SBDC” و نوآوری در این مدیریت دآیر شده و روند بررسی، تصویب یا رد و نظارت بر اجرای پروژه‌های مصوب تا حصول به نتیجه نهایی و دریافت گزارش پایانی را به عهده دارد. که در این ارتباط از کمک اعضای هیات علمی دانشگاه ها و متخصصین بخش های صنعتی، بازرگانی و حقوقی در قالب هیات مشاوران استفاده میگردد. همچنین پروژه هایی که از طرف شرکت های بخش خصوصی جهت دریافت تسهیلات کم بهره به مرکز طرح های صنایع نوین ارائه میگردد. جهت ارزیابی و تأیید یا رد آن به مدیریت توسعه طرح های لیدکو ارسال می گردد.

لیست طرح های که مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفتهاند:

فرآیند مصوب ردشده جمع
طرح SBDC ۳۲ ۲۱۸ ۲۵۰
طرح نوآوری ۹ ۱۲۶ ۱۳۵
R&Dطرح ۱ ۱ ۲
طرح کارآفرینی ۰ ۰ ۲۸
طرح پیشرو صنایع نوین ۲۲ ۱۴۵ ۱۶۷
طرح توسعه صنایع نوین ۲۱ ۱۱ ۳۲
جمع ۸۵ ۵۰۱ ۶۱۴