جذب ایده

فرم بخش جذب ایده را می‌توانید از این لینک دانلود نمایید.

 

جذب ایده و طرح پژوهشی

شرکت گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو) در راستای سیاست ساماندهی و حمایت از توسعه زیست فناوری، ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط (SME) متکی بر تکنولوژیهای پیشرفته، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانایی محور، در نظر دارد از طرحهای فناور در حوزه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، علوم زیستی که قابلیت ایجاد کسب و کار دانش بنیان را دارند و در حوزه های کشاورزی، پزشکی، سلامت، دامپزشکی، غذایی و صنایع ﻣﻰباشد؛ در صورت حائز شرایط بودن مورد حمایت قرار دهد. لذا با عنایت ‌به موارد ذیل، از کلیه محققان و پژوهشگران در حوزه های مرتبط درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ارائه مدارک خود و تکمیل فرم پذیرش(در قسمت فرمﻫﺎی سایت) اقدام نمایند و مدارک را به نمابر ۲۲۹۰۹۵۹۷ و یا به ایمیل info@lidco.ir ارسال نمایید.

الف) شرایط عمومی و تخصصی جهت پذیرش طرح

نو و فناور بودن ایده مطرح شده

توجیه اقتصادی طرح و بازگشت سرمایه

امکان‌پذیری ایده و میزان تناسب روش فنی اجرای پروژه جهت رسیدن به اهداف آن

توانمندی تیم کاری از نظر تخصص و سوابق علمی جهت مدیریت و اجرای ایده کاری

مدت اجرای طرح، میزان مبلغ مورد نیاز و هدف آن مشخص باشد.

ب) طرحهای اولویت دار

طرحﻫﺎیی که مرتبط با زیست فناوری باشند.

طرحﻫﺎی نوآورانه و فناورانه‌ای که از سوی مراکز علمی معتبر(نظیر دانشگاهﻫﺎ، بنیاد ملی نخبگان،جشنوارهﻫﺎ و …) مورد تایید قرار گرفته باشند.