ملاقات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت لیدکو با هیئت ژاپنی

ملاقات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت لیدکو با هیئت ژاپنی