اولین جلسه اتاق فکر شرکت لیدکو با حضور مدیر عامل شرکت

اولین جلسه اتاق فکر شرکت لیدکو با حضور مدیر عامل شرکت ،مدیر امور مالی،مدیر توسعه شرکتها،مدیر توسعه طرحها، مدیر روابط بین الملل و تنی چند از اساتید دانشگاه در محل شرکت برگزار گردید. پس از سخنان مدیر عامل و سایر اعضا مقرر گردید جلسات به صورت هفتگی و بادوام برگزار شود از نکات مهم جلسه میتوان به نظرات و ایده های کارآمد در جهت بهبود عملکرد شرکت به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره منتقل گردد.