بازدید مسئولین هلدینگ لیدکو از شرکت زیست فناوری کارا

مدیر عامل محترم به همراه تنی چند از مسئولین ضمن برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت زیست فناوری کارا در محل کارخانه واقع در شهرک صنعتی کاوه از نزدیک امکانات و توانایی های شرکت کارا را بازدید نمودند. مقرر گردید بزودی نسبت به مرتفع نمودن مشکلات اقدام لازم بعمل آید.