انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو) و ستاد توسعه زیست فناوری

در راستای رویکردهای جدید شرکت گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو) که به عنوان اولین و بزرگترین هلدینگ در حوزه علوم زیستی ،بایو تکنولوژی  فعالیت داردو در راستای تحقق اهداف و راهبردهای طرفین جهت سرمایه گذاری ماجراجویانه از منابع مختلف و به کار گیری آن در تامین مالی فعالیت های فن آورانه و دانش بنیان و مشارکت در حمایت از کسب و کارهای نوآورانه و سود آور به منظور دستیابی به ارتباط منسجم سازمانی با منافع متقابل و یا سرمایه گذاری و کسب و کار مشترک  تفاهم نامه ای با امضاء مدیریت  محترم عامل شرکت لیدکو ،آقای دکتر اسلام پناه ودبیر ستاد توسعه زیست فناوری ، آقای دکترمصطفی قانعی منعقد گردید.