هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

در تاریخ 17 بهمن ماه 1402، آقای قلندر شریف شهردار و اعضای شورای شهر مشهد، آقای دکتر طهوری مشاور فناوری وزیر کشور به همراه مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از بزرگترین واحد بازیافت زیستی پسماند غذایی (فارم پرورش میل ورم) شرکت رها زیست تولید واقع در مجتمع بازیافت شهرداری مشهد بازدید بعمل آوردند.

شرکت رها زیست تولید از سال 98 بعنوان پیشران در زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان و تبدیل پسماندهای صنفی وکشاورزی به خوراک دام، طیور و آبزیان فعالیت دارد.