هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

برنامه مالیفرصت‌های سرمایه گذاری

جذب سرمایه‌گذاری مشترک

هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو در راستای نحقق اهداف و راهبردهای اصلی خویش جهت حضور پررنگ در اکوسیستم نوآوری مایل به همکاری مشترک در محورهای علوم زیستی ، اقتصاد چرخشی ، گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی و بازار سرمایه می‌باشد. بدین منظور از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که دارای طرح پیشنهادی در این حوزه می‌باشند ، دعوت بعمل می‌آید تا پیشنهادات فرد مبتنی بر همکاری و سرمایه گذاری مشترک را بر آدرس ذیل ارسال نمایید

info@lidco.ir
02122909590