هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو
اين واحد ضمن بررسي و مطالعه مداوم در وضع مالي با توجه به فعاليت‌هاي جاري و برنامه‌ريزي آتي و با در نظر گرفتن حداكثر كارايي و با حداقل هزينه، پيشنهادات و گزارشات به مديريت به منظور بهبود فعاليت‌ها ارائه مي‌دهد و علل افزايش و كاهش هزينه‌هاي هلدینگ را نسبت به بودجه مصوب بررسي مي‌نمائيد و همچنين مبالغ مورد لزوم منابع و مصارف را پيش‌بيني مي‌نمائيد. انجام امور سرمایه گذاری و معاملات انجام امور سهام انجام امور مجامع شرکتها نظارت و پایش عملکرد مالی انجام ساير امور در حدود وظائف و مسئوليت‌ها