شرکت صنایع زیست‌فناوری کارا

معرفی

این شرکت با هدف تولید فرآورده های بیوتکنولوژی، بعنوان حاصلخیز کننده های طبیعی خاک و سموم بیولوژیک، در سال 1384 تاسیس شد. سهامداران شرکت متشکل از گروه بخش خصوصی و گروه شرکت مادرتخصصی که گسترش صنعت علوم زیستی (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) میباشد.

آقای دکتر سیامک علیزاده ( مدیر عامل )