شرکت هواپیمایی بیستون پارس

معرفی

تصدی هرگونه حمل و نقل هوایی مسافر، بار، محصولات پستی و امداد هوایی از طریق پروازهای برنامه‌ای و اجاره‌ای در داخل و خارج از کشور و در مسیرهای برنامه‌ای منظم و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی و بهره‌برداری هوایی و هرگونه عملیات بازرگانی، فنی و تخصصی مربوط به حمل و نقل هوایی به ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

آقای داریوش یزدان فر ( مدیر عامل )