صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو

معرفی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو
فاندکو (صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی لیدکو) به منظور توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا با مشارکت نهادهای علمی و شرکت‌های سرمایه گذاری، مستند به ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مکرر در ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه) و همچنین طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران و تحت مجوز رسمی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در سال 1397 با سرمایه ثبتی 100 میلیارد ریال تأسیس گردید.

آقای دکتر امین محمودی‌نیا(مدیرعامل)

fundcovc.ir 🌐