هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

حضور هلدینگ لیدکو در غرفه 15 این نمایشگاه، دستاوردهای بسیار مفید و موثری را همراه داشت. شرکت رها زیست با رویکرد جدید در اقتصاد چرخشی و امنیت غذایی مورد استقبال قرار گرفت. تعامل با موسسات و دیگر شرکتهای دانش بنیان در این حوزه موجبات گام جدیدی برای این هلدینگ خواهد شد. در مکان نمایشگاه نیز با شرکتهای سازنده و طراح ماشین آلات مکانیزه رایزنی صورت گرفت. از شهرداری استان های مختلف در خواست همکاری دو جانبه انجام شد.

ارسال دیدگاه